Madeira Polyneon #40 5500YD/CN - 1745 - Toasted Marshmellow