Madeira Polyneon #40 5500YD/CN - 1802 - Snow White