Mundial | 1890-1 | 9.1/2" Dressmaker's | Cushion Soft